Zoekresultaten

Specimens of Lemmaphyllum carnosum (Wall. ex J. Sm.) Presl (89)

NaamGevonden in
BRAHMS-4456867
L.1125985Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-447367
L 0051780Extra sheetBotany
L 0051779Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787723
L.3554254Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787730
L.3554262Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787760
L.3554292Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787768
L.3554301Herbarium sheetBotany
BRAHMS-4456782
L.1125869Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-4448167
L.1090874Microscopic slide: AnatomyBotany
L.1090875Microscopic slide: AnatomyBotany
L.1090872Microscopic slide: AnatomyBotany
L.1090873Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-2787763
L.1125320Microscopic slide: AnatomyBotany
L.3554296Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787722
L.3554253Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787734
L.3554266Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787767
L.3554300Herbarium sheetBotany
L.1125924Microscopic slide: AnatomyBotany
L.1125986Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-2787770
L.3554303Herbarium sheetBotany
L.1125868Microscopic slide: AnatomyBotany
L.1125926Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-447368
L 0051781Herbarium sheetBotany
BRAHMS-4456809
L.1125916Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-4456869
L.1125987Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-2787724
L.3554255Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787731
L.3554263Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787742
L.3554274Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787757
L.3554289Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787764
L.3554297Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787771
L.1125913Microscopic slide: AnatomyBotany
L.3554304Herbarium sheetBotany
BRAHMS-4456861
L.1125974Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-2787756
L.3554288Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3920958
U.1024146Herbarium sheetBotany
BRAHMS-4090695
WAG.1321135Herbarium sheetBotany
BRAHMS-4456807
L.1125914Microscopic slide: AnatomyBotany
L.1125960Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-4449354
L.1091782Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-529240
L.3554258Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787729
L.3554261Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787765
L.3554298Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787735
L.3554267Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787747
L.3554279Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787753
L.3554285Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787755
L.1125988Microscopic slide: AnatomyBotany
L.3554287Herbarium sheetBotany
BRAHMS-4456862
L.1125975Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-2787719
L.3554250Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787728
L.3554260Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787744
L.3554276Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787758
L.3554290Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787766
L.3554299Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787772
L.3554305Herbarium sheetBotany
BRAHMS-4456870
L.1125991Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-528936
L 0175652Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787739
L.3554271Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787741
L.3554273Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787749
L.3554281Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787750
L.3554282Herbarium sheetBotany
BRAHMS-4463501
L.1128262Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-2787720
L.3554251Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787737
L.3554269Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787751
L.3554283Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787761
L.3554293Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1150770
L.3554294Herbarium sheetBotany
BRAHMS-4463499
L.1128260Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-4463500
L.1128261Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-4456781
L.1125867Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-2787738
L.3554270Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787748
L.3554280Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787754
L.3554286Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787769
L.3554302Herbarium sheetBotany
L.1125897Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-2787743
L.1125977Microscopic slide: AnatomyBotany
L.3554275Herbarium sheetBotany
L.1125978Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-4463498
L.1128259Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-529239
L 0170076Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787726
L.3554257Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787759
L.3554291Herbarium sheetBotany
BRAHMS-529241
L 0170078Herbarium sheetBotany
BRAHMS-4456806
L.1125912Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-2787732
L.3554264Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787733
L.3554265Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787736
L.3554268Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787740
L.3554272Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787745
L.3554277Herbarium sheetBotany
BRAHMS-2787752
L.3554284Herbarium sheetBotany