Zoekresultaten

Specimens of Coccoloba uvifera (L.) L. (142)

NaamGevonden in
BRAHMS-139117
WAG.1546542Extra sheetBotany
WAG.1546543Herbarium sheetBotany
BRAHMS-125126
WAG.1546541Herbarium sheetBotany
WAG.1546540Extra sheetBotany
BRAHMS-305618
WAG.1546912Herbarium sheetBotany
WAG.1546911Extra sheetBotany
U.1535739Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1586743
WAG.1546539Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1586744
WAG.1546538Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1586745
WAG.1546537Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1586746
WAG.1546909Herbarium sheetBotany
WAG.1546910Extra sheetBotany
BRAHMS-1074305
L 0707389Wood sampleBotany
BRAHMS-2855289
U.1535747Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771177
U.1535748Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3477338
U.1535757Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534769
U.1535363Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534770
U.1535364Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534771
U.1535365Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534947
U.1535692Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534948
U.1535693Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534949
U.1535694Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534950
U.1535695Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534951
U.1535696Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534952
U.1535697Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534978
U.1535740Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534979
U.1535741Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534980
U.1535742Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534981
U.1535743Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534982
U.1535744Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534983
U.1535745Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534984
U.1535746Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534985
U.1535749Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534986
U.1535752Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534987
U.1535753Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534988
U.1535754Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534989
U.1535755Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534990
U.1535756Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3534991
U.1535758Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1369019
U 0292436Wood sampleBotany
BRAHMS-1369061
U 0292358Wood sampleBotany
U 0055208Microscopic slide: AnatomyBotany
L.1076805Microscopic slide: AnatomyBotany
BRAHMS-1368920
U 0292361Wood sampleBotany
BRAHMS-1368970
U 0284099Wood sampleBotany
BRAHMS-1369013
U 0292360Wood sampleBotany
BRAHMS-1369018
U 0292362Wood sampleBotany
BRAHMS-1771181
U.1519460Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771142
U.1519475Herbarium sheetBotany
L.1662111Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3753603
U.1519459Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3753615
U.1519477Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3753616
U.1519478Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3753617
U.1519479Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3753673
U.1519574Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3734673
AMD.95205Herbarium sheetBotany
BRAHMS-3734674
AMD.95206Herbarium sheetBotany
BRAHMS-415841
U.1535730Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1174340
L 0798890Spirit collectionBotany
BRAHMS-332611
U.1535731Herbarium sheetBotany
BRAHMS-317384
U.1519458Herbarium sheetBotany
BRAHMS-335146
U.1535732Herbarium sheetBotany
BRAHMS-351279
U.1535699Herbarium sheetBotany
BRAHMS-305619
U.1535738Herbarium sheetBotany
BRAHMS-305620
U.1535737Herbarium sheetBotany
BRAHMS-305621
U.1535736Herbarium sheetBotany
BRAHMS-305622
U.1535735Herbarium sheetBotany
BRAHMS-305623
U.1535734Herbarium sheetBotany
BRAHMS-305624
U.1535733Herbarium sheetBotany
BRAHMS-305625
U.1535751Herbarium sheetBotany
BRAHMS-305626
U.1535750Herbarium sheetBotany
BRAHMS-306897
U.1535691Herbarium sheetBotany
BRAHMS-303228
U.1519576Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771137
L.1662104Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771138
L.1662105Herbarium sheetBotany
L.1662106Extra sheetBotany
BRAHMS-1771139
L.1662107Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771140
L.1662109Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771141
L.1662110Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771143
L.1662113Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771144
L.1662114Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771145
L.1662115Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771146
L.1662116Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771147
L.1662117Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771148
L.1662118Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771149
L.1662119Herbarium sheetBotany
L.1662120Extra sheetBotany
BRAHMS-1771150
L.1662121Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771157
L.1662130Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771158
L.1662131Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771159
L.1662132Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771160
L.1662133Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771161
L.1662134Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771162
L.1662135Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771163
L.1662136Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771164
L.1662137Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771165
L.1662138Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771166
L.1662139Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771167
L.1662140Herbarium sheetBotany
BRAHMS-1771168
L.1662141Herbarium sheetBotany