Specimens (23)

SpecimenSoortGevonden in
L  0369243Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
L  0369250Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
WAG.1507133Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
L  0369248Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
L.3733590Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
WAG.1579951Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
L  0369242Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
L.2974501Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
L.2974500Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
L  0369253Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
L  0369247Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
L  0369254Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
L.2974514Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
L.2974513Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
L.2974515Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
U.1169969Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
U.1169968Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
U.1169970Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
L  0369240Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
L.2974502Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
L.4224478Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
WAG.1507128Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues
WAG.1579950Weigela floribunda (Siebold & Zucc.) K.KochNaturalis - Botany catalogues