Specimens (111)

SpecimenSoortGevonden in
WAG.1131653Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131654Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131655Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131656Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131657Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131658Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131659Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131660Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131661Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131662Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131663Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131664Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131665Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131666Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131667Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131668Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131669Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131670Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131671Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131672Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131673Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131674Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131706Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131708Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131709Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131710Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131711Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1131712Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
L.4175075Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93360Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93361Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93362Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93363Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93364Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93365Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93366Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93367Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93368Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93369Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93370Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93371Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93372Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93373Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93374Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93375Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93376Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93377Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93378Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93379Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93380Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93381Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93382Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93383Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93384Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93385Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93386Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93387Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93388Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
AMD.93389Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1869028Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
WAG.1921789Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
L.3164234Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
L.3164235Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
L.3164236Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
L.3164237Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
L.3164238Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1469577Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457008Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457009Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457010Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457011Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457012Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457013Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457014Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457015Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457018Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457019Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457020Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457021Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457022Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457024Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457025Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457026Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457027Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457028Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457029Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457030Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457031Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
L.1494434Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
L.1494455Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
L.2110944Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1456880Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1456881Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
U.1457023Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
L.4170846Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
L.4271303Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
L.1505113Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
L.1505114Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
L.1505115Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues
L.1505116Cephalanthera longifolia (L.) FritschNaturalis - Botany catalogues