Multimedia (951)

Bombus (Dasybombus) menchuae Van Asperen de Boer, 1995
ZMA.INS.956783
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Bombus (Dasybombus) menchuae Van Asperen de Boer, 1995
ZMA.INS.956783
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Sigalphus chrysopharus van Achterberg, 1995
RMNH.INS.812712
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Bulborogas compressifemur van Achterberg, 1988
RMNH.INS.812715
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Macrocentrus doesburgi van Achterberg, 1992
RMNH.INS.812732
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Promachus aartseni van Achterberg, 1994
RMNH.INS.763100
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Cornutorogas aurantius Long & van Achterberg, 2008
RMNH.INS.763133
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Megischus bungaensis van Achterberg, 2002
RMNH.INS.769169
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Sacespalus vriesi Buhl, 2009
RMNH.INS.108878
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Ropalidia capensis (de Saussure, 1862)
RMNH.INS.108877
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Campsomeris snelleni Saussure, 1859; Dielis snelleni Saussure, 1859
RMNH.INS.1283755
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Campsomeris snelleni Saussure, 1859; Dielis snelleni Saussure, 1859
RMNH.INS.1283755
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Xylocopa assimilis Ritsema, 1880
RMNH.INS.943315
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Synopeas nigricoxa Buhl, 2008
RMNH.INS.1148198
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Synopeas nigricoxa Buhl, 2008
RMNH.INS.1148198
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Synopeas longulus Buhl, 2008
RMNH.INS.1148201
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Synopeas lombokensis Buhl, 2008
RMNH.INS.1148202
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Acaelius cadmium (Papp, 2003); Adelius cadmium (Papp, 2003)
RMNH.INS.968371
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Eoanthidium semicarinatum Pasteels, 1972
RMNH.INS.943212
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Eoanthidium pictipenne Pasteels, 1972
RMNH.INS.943213
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Aphelopus achterbergi Olmi, 1996
RMNH.INS.109009
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Aphelopus achterbergi Olmi, 1996
RMNH.INS.109009
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Aphelopus maculiceps Bergman, 1957
RMNH.INS.109007
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Aphelopus maculiceps Bergman, 1957
RMNH.INS.109007
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Bocchus achterbergi Olmi, 1991
RMNH.INS.109006
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Anteon atrum Olmi, 1998
RMNH.INS.109005
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Dryinus achterbergi Olmi 1991
RMNH.INS.109004
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Gasteruption varians Pasteels, 1956; Gasteruption flavitarse (Guerin 1845)
RMNH.INS.1105745
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Gasteruption varians Pasteels, 1956; Gasteruption flavitarse (Guerin 1845)
RMNH.INS.1105745
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Gasteruption varians Pasteels, 1956; Gasteruption flavitarse (Guerin 1845)
RMNH.INS.1105745
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Gasteruption varians Pasteels, 1956; Gasteruption flavitarse (Guerin 1845)
RMNH.INS.1105745
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Gasteruption varians Pasteels, 1956; Gasteruption flavitarse (Guerin 1845)
RMNH.INS.1105745
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Zethus albopilosus Giordani Soika, 1995
RMNH.INS.959883
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Alphadryinus rufus Olmi, 1984
RMNH.INS.959869
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Mesodryinus forestalis Olmi, 1984
RMNH.INS.959885
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Mesodryinus forestalis Olmi, 1984
RMNH.INS.959885
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Agupta solangeae Fernandez-Triana & Boudreault, 2018
RMNH.INS.1105408
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Agupta solangeae Fernandez-Triana & Boudreault, 2018
RMNH.INS.1105408
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Distatrix yemeniticus van Achterberg & Fernandez-Triana, 2017
RMNH.INS.1105409
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Keylimepie hadhramautensis van Achterberg & Fernandez-Triana, 2017
RMNH.INS.1105422
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Tobleronius orientalis Fernandez-Triana & Boudreault, 2018
RMNH.INS.1105445
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Ypsilonigaster naturalis Fernandez-Triana & Boudreault, 2018
RMNH.INS.1105412
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Agaon baliolum Wiebes
RMNH.INS.874228
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Nigeriella fusciceps Wiebes, 1972
RMNH.INS.874269
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Ceratosolen grandii Wiebes
RMNH.INS.874277
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Leiophron falcatus Nees, 1834; Pygostolus falcatus (Nees 1834)
RMNH.INS.108896
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Acrocerilia pachynervis van Achterberg, 1989
RMNH.INS.108893
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Conobregma sulaensis van Achterberg, 1995
RMNH.INS.1298041
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Conobregma sulaensis van Achterberg, 1995
RMNH.INS.1298041
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Conobregma sulaensis van Achterberg, 1995
RMNH.INS.1298041
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Conobregma sulaensis van Achterberg, 1995
RMNH.INS.1298041
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Phaestacoenitus demeyerei Smits van Burgst, 1913
RMNH.INS.108757
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Megascolia hageni Betrem, 1928; Scolia hageni Betrem, 1928; Triscolia rubiginosa
RMNH.INS.1298209
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Campsomeris wetterensis Betrem, 1928
RMNH.INS.1298211
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Trichogramma pinneyli Schulten & Feijen 1978
ZMA.INS.910194
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Canalirogas agilis van Achterberg, 1996
RMNH.INS.763108
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Dicyrtaspis aurantia van Achterberg, 2003
RMNH.INS.763132
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Canalirogas balgooyi van Achterberg & Chen, 1996
RMNH.INS.763135
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Canalirogas balgooyi van Achterberg & Chen, 1996
RMNH.INS.763135
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Tainiterma pachytarsis van Achterberg & Shaw, 2001
RMNH.INS.769143
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Aulosaphoides breviceps van Achterberg, 1995
RMNH.INS.769148
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Aulosaphoides breviceps van Achterberg, 1995
RMNH.INS.769148
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Charmon brevinervis van Achterberg, 1979
RMNH.INS.769152
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Aleiodes brevipendulatus van Achterberg, 1995
RMNH.INS.769154
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Litostolus brevitarsis van Achterberg, 1986
RMNH.INS.769161
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Ecnomios brevitarsus van Achterberg, 1995
RMNH.INS.769163
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Dinotrema brunneicornis van Achterberg & Aguiar, 2009
RMNH.INS.769166
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Dapsilarthra carpathica van Achterberg, 1983
RMNH.INS.769173
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Orientiasta crenulata van Achterberg & Yaakop, 2012
RMNH.INS.812721
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Acanthormius curvidentatus van Achterberg, 1995
RMNH.INS.812723
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Centistoides doesburgi van Achterberg, 1992
RMNH.INS.812731
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Centistoides doesburgi van Achterberg, 1992
RMNH.INS.812731
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Hypamblys dejongi Teunissen, 1953
RMNH.INS.959763
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Pseudorhysipolis signatus van Achterberg, 2002
RMNH.INS.109082
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Pseudorhysipolis fuscapicalis van Achterberg, 2002
RMNH.INS.812750
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Pseudorhysipolis fuscapicalis van Achterberg, 2002
RMNH.INS.812750
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Pseudorhysipolis fuscapicalis van Achterberg, 2002
RMNH.INS.812750
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Megascolia hageni Betrem, 1928; Scolia hageni Betrem, 1928; Triscolia rubiginosa
RMNH.INS.1298209
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Sacespalus manii Buhl, 2008
RMNH.INS.108824
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Conobregma sulaensis van Achterberg, 1995
RMNH.INS.1298041
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Conobregma sulaensis van Achterberg, 1995
RMNH.INS.1298041
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Conobregma sulaensis van Achterberg, 1995
RMNH.INS.1298041
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Bombus (Dasybombus) menchuae Van Asperen de Boer, 1995
ZMA.INS.956783
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Eoanthidium semicarinatum Pasteels, 1972
RMNH.INS.943212
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Asobara constricta van Achterberg, 200.
RMNH.INS.812717
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Darnilia flagellaris van Achterberg, 1988
RMNH.INS.812744
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Bracon flevo van Achterberg, 2001
RMNH.INS.812748
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Sinuatophorus acutidentatus van Achterberg, 2000
RMNH.INS.763106
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Gnaptodon bini C. van Achterberg, 1982
RMNH.INS.769141
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Megischus bungaensis van Achterberg, 2002
RMNH.INS.769169
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Sacespalus rufiscapus Buhl, 2008
RMNH.INS.108879
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Sacespalus vriesi Buhl, 2009
RMNH.INS.108878
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Tamdaona maga Belokobylskij, 1992
RMNH.INS.108825
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Tamdaona maga Belokobylskij, 1992
RMNH.INS.108825
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Xylocopa assimilis Ritsema, 1880
RMNH.INS.943315
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Xylocopa assimilis Ritsema, 1880
RMNH.INS.943315
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Xylocopa gastrica Maa, 1939
RMNH.INS.943316
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Gastrotrypes malaysianus Buhl, 2008
RMNH.INS.1105451
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Gastrotrypes malaysianus Buhl, 2008
RMNH.INS.1105451
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype
Zethus albopilosus Giordani Soika, 1995
RMNH.INS.959883
Collection name: Hymenoptera
Type status: holotype